مراحل انصراف از تحصیل

1- مراجعه به معاون آموزشی و ارائه در خواست انصراف
2- ثبت درخواست انصراف در سامانه هم آوا توسط دانشجو
3- مراجهه به مدیر آموزش خانم استواری جهت تکمیل فرم
4- مراجعه به واحد مالی جهت تسویه حساب و گرفتن امضای واحد های مختلف و ثبت درخواست توسط امور مالی
5- تحویل فرم ها به خانم استواری جهت طرح در شورای آموزشی
6- مراجعه به بایگانی جهت تحویل مدارک