درخواست انتقالی

به اطلاع می رساند امکان ثبت درخواست انتقالی در سامانه هم اوا از 15 تا 30 آذرماه در ترم 992 طبق مقررات آموزشی دانشگاه میسر می باشد.